Projekteerimise juhtimine

Projekteerimise juhtimine

Klient ja Dorpat Ehitus sõlmivad käsunduslepingu, mille kohaselt Dorpat Ehitus koostöös kliendiga teostab projekti elluviimiseks vajalikud tööd, sh:

  • selgitab välja ehituskrundi kasutusvõimalused ja ehituspiirangud (koostab vajadusel teostatavusuuringu);
  • juhib vajadusel detailplaneeringu protsessi;
  • koostab projekteerimise lähteülesande ja eskiisprojekti;
  • hindab erinevate lahendusvariantide ehitusmaksumusi ja ekspluatatsioonikulusid;
  • tellib vajalikud uuringud ja mõõdistused;
  • hangib projekteerimis- ja taristu (infrastruktuuri) liitumiseks vajalikud tingimused;
  • juhib projekteerimistöid ehitusloa taotlemiseks;
  • edasiste projekteerimis- ja/või ehitustööde teostamiseks sõlmivad klient ning Dorpat Ehitus projekteerimis-ehitustöövõtu või peatöövõtulepingu;